Karim H. Karim

Professor

Expertise:Diaspora, Islam, Ismailis, Western-Muslim relations
Availability:Available
Primary Email:karim_karim@carleton.ca
Work Phone:613-520-2600 x.8030
Website:http://www1.carleton.ca/communication/people/karim-karim-h